Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 835

Ogłoszenie - nabór na stanowisko opiekuna

11.12.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA
W GMINNYM KLUBIE DZIECIĘCYM „PROMYCZEK”
W STARYM HELENOWIE

I. Nazwa i adres jednostki
Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie
Stary Helenów 30A
08-450 Łaskarzew

II. Określenie stanowiska
Opiekun w klubie dziecięcym

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Do naboru może przystąpić osoba, która:
  a) posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  b) ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
  c) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  d) posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz:
  - co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem uprawnionego opiekuna;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 6. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona;
 7. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 10. Posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
 2. Mile widziane uzdolnienia muzyczne, plastyczne i kreatywność;
 3. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, bezstronność, cierpliwość, spostrzegawczość;
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.

V. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci;
 2. Nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązywanie więzi uczuciowej z dzieckiem;
 3. Określanie potrzeb dziecka i odpowiednie zaspakajanie ich;
 4. Stosowanie odpowiednich metod wychowania dostosowanych do wieku dzieci;
 5. Sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi w Klubie;
 6. Dbanie o rozwój dziecka poprzez stymulowanie stosując odpowiednie zabawy;
 7. Współpraca z rodzicami , pracownikami, kierownikiem Klubu Dziecięcego;
 8. Dbałość o mienie Klubu Dziecięcego;
 9. Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dziecka, kształtowanie pozytywnych nawyków;
 10. wykonywanie zadań opiekuna dziecięcego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 11. Dbałość o higienę i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci;
 12. Zaspakajanie potrzeb żywieniowych dzieci;
 13. Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

VI. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie, Stary Helenów 30A, 08-450 Łaskarzew
 2. Rodzaj wykonywanej pracy: opiekun w klubie dziecięcym
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2024 r.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (przebieg kształcenia, pracy zawodowej, ukończone staże, kursy szkolenia związane z pracą zawodową, posiadane uprawnienia i kwalifikacje, dodatkowe zajęcia zawodowe i pozazawodowe, znajomość języków obcych oraz zainteresowania);
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. List motywacyjny
 4. Oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej i stażu pracy (wykaz zajmowanych stanowisk), kopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej;
 9. Oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko;
 12. Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kopii, odpisów itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Klubu Dziecięcego „PROMYCZEK” w Starym Helenowie, Stary Helenów 30A, 08-450 Łaskarzew lub pocztą na adres: Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie, Stary Helenów 30A, 08-450 Łaskarzew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie”, w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz.: 16:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Klubu Dziecięcego „PROMYCZEK”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku postępowania.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni nie będą odsyłane. Można je odebrać w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po wskazanym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Zastrzega się prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt 3, z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od naboru.


Łaskarzew, dnia 11.12.2023 r.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik PDF 135 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik PDF 82,6 KB) (plik DOCX 22,1 KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik PDF 77,1 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.