Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 79

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew

21.02.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie  samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie,
  2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu,
  3/ zmiany Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  4/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku,
  5/ przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”,
  6/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok,
  7/ podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i wnioski radnych, w tym udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji rady.
 8. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.

Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach.


Przewodniczący Rady Gminy 
/ - / Jerzy Błachnio
 

Załącznik:

 1. Zawiadomienie z dnia 20 lutego 2018 roku

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.