Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 736

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

27.03.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Łaskarzew środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy
  Łaskarzew i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Łaskarzew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łaskarzew do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łaskarzew do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/226/2022 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2022 rok.
 22. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 21 lutego 2023 roku (plik PDF 158 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.