Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 68

Wycinka drzew na nowych zasadach

26.01.2018

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Łaskarzew).

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządzany jest protokół.

Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.

W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

UWAGA! W przypadku, gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
 3. Upoważnienie do wycięcia drzew/krzewów
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.