Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 635

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

08.04.2022

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Woli Łaskarzewskiej, stanowiącej własność Gminy Łaskarzew tj.:

 1. 0,0735 ha - KW SI1G/00077800/7 dz. ewid. nr 383/5
 2. 0,0734 ha - KW SI1G/00077800/7 dz. ewid. nr 383/6
 3. 0,3199 ha - KW SI1G/00077800/7 dz. ewid. nr 383/7

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej: przelewem lub wpłatę na rachunek Urzędu Gminy Łaskarzew Nr 41 9217 0001 0004 2866 2000 0010 – Bank Spółdzielczy Łaskarzew, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 13  maja 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Łaskarzew. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
  • wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
  • wadium zostaje zwrócony – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  3. podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
  4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowa spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
  6. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – oświadczenie co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości,
  7. w przypadku, o którym mowa w pkt. 6):
   • jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
    • stawiennictwo oboje małżonków na przetargu albo;
    • przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) na dokonanie czynności związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnych, której dotyczy.
   • jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
    • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub;
    • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
  8. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.
 4. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 4, Wójt Gminy Łaskarzew może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 7. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.
 8. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Łaskarzew Nr 41 9217 0001 0004 2866 2000 0010 – Bank Spółdzielczy Łaskarzew.
 9. Urząd Gminy ma prawo wyznaczyć Kancelarię Notarialną. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
  Należy zwrócić uwagę, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma prawo pierwokupu dz. nr 383/7.
 10. W 6 – tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Łaskarzew Nr 226/2022 z dnia 09 lutego 2022 r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
 11. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) i przeprowadzi go Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Łaskarzew Zarządzeniem Nr 225/2022 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 09 lutego 2022 r.
 12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela pracownik na stanowisku ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami  Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew, pokój  nr 9, tel. /025/ 682 50 24 w. 17, w godzinach pracy Urzędu.
 13. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości po przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew oraz publikowane na stronie internetowej Urzędu www.laskarzew.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew.
 14. Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie Twój Głos – Gazeta Powiatu Garwolińskiego.


Załącznik:

 1. Treść ogłoszenia (plik PDF 2,70 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.