Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 531

Ogłoszenie - nabór na stanowisko kucharza

09.06.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO KUCHARZA / INTENDENTA
W GMINNYM KLUBIE DZIECIĘCYM „PROMYCZEK”
W STARYM HELENOWIE

I. Nazwa i adres jednostki
Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie
Stary Helenów 30
08-450 Łaskarzew

II. Określenie stanowiska
Kucharz / intendent ds. zaopatrzenia w klubie dziecięcym

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, technik, policealne) lub ukończony kurs gastronomiczny kwalifikacyjny;
 4. Doświadczenie w pracy na stanowisku kucharz;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) lub zobowiązanie do ich wykonania przed nawiązaniem stosunku pracy;
 7. Posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kucharza.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowiskach w placówkach zbiorowego żywienia;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Umiejętności komunikacyjne;
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 5. Obowiązkowość, dokładność, terminowość wykonywanych zadań.

V. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Dbałość o racjonalne zużycie produktów spożywczych;
 2. Kontrolowanie jakości surowców i produktów spożywczych otrzymanych z magazynu,
 3. Właściwe przechowywanie artykułów żywnościowych;
 4. Dbałość o wysoki stopień higieny osobistej przy produkcji i dystrybucji potraw;
 5. Przygotowywanie posiłków pod względem smakowym i estetycznym przy najwyższej dbałości o względy bezpieczeństwa;
 6. Znajomość procesów technologicznych związanych z przygotowaniem potraw dla małego dziecka;
 7. Wydawanie posiłków według harmonogramu i zgodnie z obowiązującym jadłospisem;
 8. Przestrzeganie i wdrażanie na stanowisku pracy przepisów związanych z bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach produkcji potraw w celu zapewnienia bezpieczeństwa gotowej potrawy a w szczególności:
  a) prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych,
  b) przestrzeganie procedur ilościowych, jakościowych i sanitarnych w trakcie obróbki wstępnej surowców i produktów żywnościowych,
  c) przestrzeganie prawidłowych parametrów procesów termicznych podczas przygotowywania żywności,
  d) unikanie zanieczyszczeń krzyżowych, podczas sprzątania i wydawania potraw,
  e) prawidłowe prowadzenie procesów mycia i dezynfekcji,
  f) prawidłowe postępowanie z “produktami wysokiego ryzyka” m.in.: jajami, świeżym mięsem, świeżym drobiem i rybami,
  g) stosowanie zasad i procedur systemu HACCP, GMP, GHP oraz monitorowanie punktów kontrolnych występujących na etapie przechowywania i przygotowywania posiłków,
  h) utrzymanie na wysokim poziomie sanitarno–epidemiologicznym pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń przynależnych do kuchni i ciągów technologii żywienia;
 9. Współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci;
 10. Transport przygotowanych posiłków z kuchni do pomieszczeń klubu malucha;
 11. Wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora żłobka wynikających z organizacji pracy placówki.

VI. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie, Stary Helenów 30, 08-450 Łaskarzew
 2. Rodzaj wykonywanej pracy: kucharz / intendent ds. zaopatrzenia w klubie dziecięcym
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kopie dyplomów, kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp.);
 4. W przypadku posiadania aktualnego badania sanitarno-epidemiologicznego kserokopię książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 5. Oświadczenie:
  a) o posiadanym obywatelstwie polskim;
  b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo myślne;
  d) o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata a w przypadku składanych kopii, odpisów itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łaskarzew (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na kucharza / intendenta ds. zaopatrzenia w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie”, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. godz.: 16:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku postępowania.
 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.laskarzew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łaskarzew.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni nie będą odsyłane. Można je odebrać w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po wskazanym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Liczba wolnych etatów (zatrudnionych osób) będzie zależna od ilości dzieci zakwalifikowanych o Klubu i ilości utworzenia oddziałów.
 6. Zastrzega się prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt 3, z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od naboru.


Łaskarzew, dnia  09.06.2021 r.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik PDF 402 KB) (plik DOCX 17,2 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik PDF 281 KB) (plik DOCX 12,2 KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik PDF 313 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.