Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 530

Ogłoszenie - nabór na stanowisko sprzątaczki

09.06.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZKI
W GMINNYM KLUBIE DZIECIĘCYM „PROMYCZEK”
W STARYM HELENOWIE

I. Nazwa i adres jednostki
Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie
Stary Helenów 30
08-450 Łaskarzew

II. Określenie stanowiska
Sprzątaczka w klubie dziecięcym

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie minimum średnie lub zasadnicze zawodowe;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 6. Posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 2. Obowiązkowość, dokładność, terminowość wykonywanych zadań.

V. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach klubu dziecięcego w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
 2. Utrzymywanie czystości oraz należytego porządku przed budynkiem klubu dziecięcego;
 3. Racjonalne wykorzystanie środków czystości oraz dezynfekcji;
 4. Po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie kurków wodociągowych, wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci, gaszenie świateł;
 5. Współpraca z pozostałym personelem klubu dziecięcego w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci;
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż;
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika klubu dziecięcego wynikających z potrzeb placówki.

VI. Informacja o warunkach pracy

 1. Miejsce pracy: Gminny Klub Dziecięcy „PROMYCZEK” w Starym Helenowie, Stary Helenów 30, 08-450 Łaskarzew
 2. Rodzaj wykonywanej pracy: sprzątaczka w klubie dziecięcym
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
 3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kopie dyplomów, kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp.);
 4. Oświadczenie:
  a) o posiadanym obywatelstwie polskim;
  b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo myślne;
  d) o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata a w przypadku składanych kopii, odpisów itp. uwierzytelnione przez. Dokumenty powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łaskarzew (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na sprzątaczkę w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie”, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. o godz.: 16:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku postępowania.
 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.laskarzew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łaskarzew.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni nie będą odsyłane. Można je odebrać w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po wskazanym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Gminnym Klubie Dziecięcym „PROMYCZEK” w Starym Helenowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Liczba wolnych etatów (zatrudnionych osób) będzie zależna od ilości dzieci zakwalifikowanych o Klubu i ilości utworzenia oddziałów.
 6. Zastrzega się prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt 3, z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od naboru.


Łaskarzew, dnia  09.06.2021 r.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik PDF 396 KB) (plik DOCX 16,2 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik PDF 281 KB) (plik DOCX 12,2 KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik PDF 314 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.