Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 422

Kontrola legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz szamb

09.07.2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁASKARZEW

W związku z planowanymi przez Gminę Łaskarzew w roku 2020 kontrolami w zakresie m.in. legalności przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, informuje się mieszkańców, aby w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. zgłosili się do Urzędu Gminy Łaskarzew, pokój Nr 9, celem uregulowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie m.in. brak umowy na dostawę wody, brak umowy na odprowadzanie ścieków, posiadających przebudowane przyłącza bez opomiarowania. 

Osoby, które w terminie do 31 lipca 2020r. dobrowolnie zgłoszą istnienie na nieruchomości jakiejkolwiek w/w nieprawidłowości, zapewnia się o polubownym uregulowaniu powstałych nieprawidłowości.

Osoby, u których w trakcie kontroli w roku 2020, ustalimy nieprawidłowości będą podlegały obowiązującym przepisom karnym w tym zakresie.


INFORMACJA – PRZEPISY KARNE I KARY PIENIĘŻNE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 ze zm.)

Art. 6. [Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków]
1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 7. [Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego]
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 8. [Odcięcie dostawy wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego]
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Art. 9. [Zakazy związane z korzystaniem z urządzeń kanalizacyjnych]
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 28. [Bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków]
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
(…)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.2019.2010 ze zm.)

Art. 5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku]
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(…)
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
(…)
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

Art. 6. [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]
1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (…) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
(…)
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia]
(…)
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
- podlega karze grzywny.


Załącznik:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Łaskarzew (plik PDF 1,11 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.