Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 212

Odpady komunalne - Informacje ogólne

07.01.2019

O Od 1 lipca 2013 roku firma wyłaniana przez Gminę w wyniku przetargu, odbiera odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łaskarzew. Obecnie odpady z terenu naszej gminy odbiera firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, punkty gastronomiczne, szkoły itp. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Łaskarzew (wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Rejestry i ewidencje”).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, nie od ilości oddawanych śmieci. Każdy może oddać dowolną ilość odpadów komunalnych, dlatego nie opłaca się podrzucać ich do lasu, sąsiadów czy na inne nieprzeznaczone do tego tereny. Nie ma też powodu pozbywania się odpadów poprzez spalanie.

O Składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec dokonuje samodzielnego obliczenia wysokości opłaty - jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów.

Wypełnioną i podpisaną deklarację mieszkaniec powinien złożyć:

 • w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew,
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Łaskarzew.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (plik PDF 225 KB)

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez wypełnienie nowej deklaracji.
W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

O ZASADY  SEGREGACJI

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, domy wielorodzinne) bezpośrednio odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • odpady zielone;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady te należy segregować w następujący sposób:

 • worki w kolorze ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło;
 • worki w kolorze NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę;
 • worki w kolorze ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
 • worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
 • worki w kolorze CZARNYM z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

Worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji zainteresowani mieszkańcy mogą pobierać w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie.

O Informacja jak segregować wybrane odpady komunalne:

 • doniczki plastikowe - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • doniczki ceramiczne - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • naczynia ze szkła żaroodpornego - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • stłuczka z luster, szyb - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • butelka po oleju, kubek po maśle - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • szczoteczka do zębów - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • maszynka do golenia jednorazowa - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • maszynka do golenia elektryczne - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) razem z odpadami elektrycznymi,
 • czyste wiaderka po farbach malarskich - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • puste puszki po farbach - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • opakowania po dezodorantach- worek przeznaczony na METAL (ten sam, co na PLASTIK),
 • opakowania po farbach z ich pozostałościami, worki po cemencie, wałki malarskie, pędzle- odbiór w PSZOK razem z odpadami z remontów lub chemikaliami,
 • żarówki - odbiór w PSZOK razem z odpadami elektrycznymi,
 • zakrętki od słoików metalowe lub plastikowe- worek przeznaczony na METAL i PLASTIK,
 • opakowania po opryskach - odbiór w punktach sprzedaży lub w PSZOK razem z chemikaliami,
 • odpadowe oleje np. silnikowe i opakowania po nich - odbiór w PSZOK razem z chemikaliami,
 • odpady gumowe np. uszczelki, pompowane baseny, materace - w odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • choinki plastikowe - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • strzykawki i igły po zastrzykach np. insulinowych - zabezpieczone poprzez zakrycie igły odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • folie po kiszonkach (np. siano, kukurydza) bez piachu, pojedynczo związane można przekazać firmie odbierającej odpady (położyć obok wystawionych worków),
 • sznurki np. do prasy- worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • popiół - oddzielny czarny worek (NIE WRZUCAĆ DO ODPADÓW ZMIESZANYCH).

WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2019

O W roku 2019 odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone tj. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.); gałęzie drzew i krzewów do 50 cm długości; skoszona trawa, liście, kwiaty; trociny i kora drzew, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego będą odbierane w trzecie piątki miesiąca.
Pierwszy odbiór odpadów ulegających biodegradacji nastąpi 18 stycznia 2019 r.

O Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe będą odbierana jak w poprzednich latach tj. trzeci poniedziałek miesiąca.
Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania nastąpi 21 stycznia 2019 r.

O Objazdowa zbiórka odpadów problemowych będzie odbywać się raz na kwartał. Przed posesję można będzie wystawić następujące odpady:

 • odpady wielogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony od samochodów osobowych, dętki i opony rowerowe, opony przednie od ciągnika rolniczego (bez felg).

Pierwsza objazdowa zbiórka odpadów problemowych nastąpi w dniu 22 stycznia 2019 r.

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 rano.

O W każdy drugi piątek miesiąca w godz. 8.00 do 15.00 na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie funkcjonował będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Do punktu można przywieźć następujące odpady:

 • odpady komunalne zebrane, w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów do 50cm długości, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzewna, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lakiery),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20 01 21 (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) oraz 20 01 23 (urządzenia zawierające freony), zawierające niebezpieczne składniki,
 • urządzenia zawierające freony,
 • świetlówki,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz),
 • odpady rozbiórkowe w tym styropian opakowaniowy,
 • odpady gruzu budowlanego,
 • zużyte opony od samochodów osobowych (bez felg), przednie opony od ciągników (bez felg), dętki i opony rowerowe,
 • tekstylia, odzież, zabawki,
 • popiół.

Dodatkowo:

 • przeterminowane leki można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;
 • baterie i akumulatory można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i świetlówki można także przekazywać do wyznaczonych miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • tekstylia można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej.

O PŁATNOŚCI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny – 14,50 zł za osobę,
 • w przypadku braku segregacji odpadów – 32,00 zł za osobę.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 1. I opłata za miesiące I, II, III do 31 marca danego roku;
 2. II opłata za miesiące IV, V, VI do 30 czerwca danego roku;
 3. III opłata za miesiące VII, VIII, IX do 30 września danego roku;
 4. IV opłata za miesiące X, XI, XII do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Łaskarzew 41 9217 0001 0004 2866 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy.

O UWAGA! Zmiana kolorystyki pojemników na odpady.

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce wprowadzono Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast warunek oznakowania dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiał być spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem w 2014 i 2015 roku poziom recyklingu tych czterech frakcji odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, wyniósł zaledwie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych.

Wspólny System Segragacji Odpadów - Przewodnik dla gmin (plik PDF 1,39 MB)


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:


Załączniki:

 1. Informacja ogólna o systemie gosdpodarki odpadami komunalnymi (plik PDF 323 KB)
 2. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 (plik PDF 157 KB)
 3. Sposób segregacji odpadów (plik PDF 114 KB)
 4. Wspólny System Segragacji Odpadów - Przewodnik dla gmin (plik PDF 1,39 MB)
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (plik PDF 225 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.