Logo Gmina Łaskarzew

Odpady komunalne - informacje ogólne

O Od 1 lipca 2013 roku firma wyłaniana przez Gminę w wyniku przetargu, odbiera odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łaskarzew. Obecnie odpady z terenu naszej gminy odbiera firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, punkty gastronomiczne, szkoły itp. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Łaskarzew (wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Rejestry i ewidencje”).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, nie od ilości oddawanych śmieci. Każdy może oddać dowolną ilość odpadów komunalnych, dlatego nie opłaca się podrzucać ich do lasu, sąsiadów czy na inne nieprzeznaczone do tego tereny. Nie ma też powodu pozbywania się odpadów poprzez spalanie.

O W roku 2023 Podmiotem odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaskarzew jest firma EKOLIDER JAROSŁAW WYGLĄDAŁA, siedziba firmy LUCIN 4, 08-400 GARWOLIN.

O Podmiot odbierający niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  oraz bioodpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaskarzew w 2023 roku przekazuje je do następujących instalacji:

 • ZUO Siedlce, ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • ZUK Sp. z o. o., ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy;
 • WOD-KAN Sp. z o. o., ul. Ekologiczna 1,  21-500 Biała Podlaska

Odpady segregowane są przekazywane do instalacji mieszczącej się  na terenie  firmy Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

O Składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec dokonuje samodzielnego obliczenia wysokości opłaty - jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dodatkowo właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują indywidualne kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną i podpisaną deklarację mieszkaniec powinien złożyć:

 • w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew,
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Łaskarzew.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (plik PDF 225 KB)

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez wypełnienie nowej deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

O ZASADY  SEGREGACJI

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio z posesji będzie odbierana każda ilość następujących odpadów komunalnych:

 1. papier;
 2. metale;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 5. szkło;
 6. bioodpady;
 7. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady te należy segregować w następujący sposób:

 • worki w kolorze ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);
 • worki w kolorze NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę;
 • worki w kolorze ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
 • worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
 • worki w kolorze CZARNYM z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne tj. odpady, które nie kwalifikują się do umieszczenia w wymienionych powyżej workach.

UWAGA!!! Od 2021 roku segregacja odpadów w gospodarstwach domowych jest obowiązkowa. W czarnym worku powinny znajdować się tylko odpady, których nie można umieścić w workach kolorowych. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będą ponosić wyższe koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby.

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Przyjmuje się zasadę zaopatrzenia w worki do selektywnej zbiórki odpadów: worek pusty za worek odebrany. W przypadku zaistniałej potrzeby, odbiorca odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości żądaną ilość worków.

Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

Worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji zainteresowani mieszkańcy mogą pobierać w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie.

O Informacja jak segregować wybrane odpady komunalne:

 • doniczki plastikowe - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • doniczki ceramiczne - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • naczynia ze szkła żaroodpornego - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • stłuczka z luster, szyb - worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE,
 • butelka po oleju, kubek po maśle - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • szczoteczka do zębów - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • maszynka do golenia jednorazowa - worek przeznaczony na PLASTIK,
 • maszynka do golenia elektryczne - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) razem z odpadami elektrycznymi,
 • czyste wiaderka po farbach malarskich - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • puste puszki po farbach - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • opakowania po dezodorantach- worek przeznaczony na METAL (ten sam, co na PLASTIK),
 • opakowania po farbach z ich pozostałościami, worki po cemencie, wałki malarskie, pędzle- odbiór w PSZOK razem z odpadami z remontów lub chemikaliami,
 • żarówki - odbiór w PSZOK razem z odpadami elektrycznymi,
 • zakrętki od słoików metalowe lub plastikowe- worek przeznaczony na METAL i PLASTIK,
 • opakowania po opryskach - odbiór w punktach sprzedaży lub w PSZOK razem z chemikaliami,
 • odpadowe oleje np. silnikowe i opakowania po nich - odbiór w PSZOK razem z chemikaliami,
 • odpady gumowe np. uszczelki, pompowane baseny, materace - w odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • choinki plastikowe - odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • strzykawki i igły po zastrzykach np. insulinowych - zabezpieczone poprzez zakrycie igły odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

O  Właściciele nieruchomości  mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w:

 1. gotowych kompostownikach ogrodowych;
 2. kompostownikach wykonanych w sposób zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu;
 3. formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz są uprawnieni do ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

O Popiół można dostarczać przez cały rok w każdy drugi piątek miesiąca na PSZOK.

WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2023

O W roku 2023 odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru
Raz w miesiącu

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Bioodpady
Papier

Metale
Tworzywa sztuczne
Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
Szkło

od 1 stycznia do 31 grudnia

 

 

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 rano.

O W każdy drugi piątek miesiąca w godz. 8.00 do 15.00 na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie funkcjonował będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Do punktu można przywieźć następujące odpady:

 • odpady komunalne zebrane, w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów do 50cm długości, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzewna, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego),
 • popiół;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, które należy umieszczać w sztywnych, zamykanych pojemnikach zabezpieczających przed;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony stanowiące odpady komunalne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
 • odpady tekstyliów i odzieży

Dodatkowo:

 • przeterminowane leki można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;
 • baterie i akumulatory można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i świetlówki można także przekazywać do wyznaczonych miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • tekstylia można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej.

O PŁATNOŚCI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,50 zł za osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 60,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tych przypadkach stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie o 5,50 zł niższa od podstawowej stawki opłaty, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie. Podstawą naliczenia zniżki, jest oświadczenie właściciela nieruchomości za pośrednictwem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 1. I opłata za miesiące I, II, III do 31 marca danego roku;
 2. II opłata za miesiące IV, V, VI do 30 czerwca danego roku;
 3. III opłata za miesiące VII, VIII, IX do 30 września danego roku;
 4. IV opłata za miesiące X, XI, XII do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Łaskarzew 60 9217 0001 0004 2866 2000 0250 lub w kasie Urzędu Gminy.

O Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, po dokonaniu deklaracji i opłaty rocznej przez ich właściciela będą objęte organizacją odbioru odpadów komunalnych.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi 174,00 zł za rok,
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi 600,00 zł za rok.

O Kolorystyka pojemników na odpady.

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce wprowadzono Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast warunek oznakowania dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiał być spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Wspólny System Segragacji Odpadów - Przewodnik dla gmin (plik PDF 1,39 MB)


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:


Załączniki:

 1. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024 (plik PDF 234 KB)
 2. Sposób segregacji odpadów (plik PDF 3,37 MB)
 3. Wspólny System Segragacji Odpadów - Przewodnik dla gmin (plik PDF 1,39 MB)
 4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe (plik PDF 175 KB)
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - domki letniskowe i inne nieruchomości (plik PDF 177 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.