Logo Gmina Łaskarzew

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Każdy mieszkaniec gminy Łaskarzew może bezpłatnie usunąć azbest w latach 2013 - 2032

Gmina Łaskarzew informuje, iż w 2013 roku został opracowany: „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁASKARZEW WRAZ Z INWENTARYZACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”.
   
Program ten został przyjęty Uchwałą nr XXIX/171/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁASKARZEW WRAZ Z INWENTARYZACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST obejmuje:

 1. Charakterystykę azbestu
 2. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łaskarzew.
 3. Zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 4. Finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 5. Harmonogram usuwania azbestu.
 6. Analizę wpływu Programu na środowisko i zdrowie człowieka.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z AZBESTEM

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Wyroby zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego (np. w trakcie prac demontażowych, podczas ich szlifowania, cięcia lub łamania). Problem utylizacji azbesty znalazł osobne miejsce w rządowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002 roku oraz w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 z 2009 roku, stanowiący aktualizację Programu z 2002 roku. Zgodnie z tym programem, przyjmuje się oczyszczanie do roku 2032, terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Głównym źródłem odpadów zawierających azbest są stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowo – cementowe. Na obszarze gminy Łaskarzew, znajduje się 3 310 285 kg W Gminie Łaskarzew największy udział w śród budynków pokrytych płytami eternitowymi mają budynki gospodarcze, które stanowią prawie 70% (2 282 332 kg). Na budynkach mieszkalnych, znajduje się znacznie mniej eternitu - ponad 21% całości. Azbestu zmagazynowanego na działkach zinwentaryzowano 288 826 kg (8,77%).

SPOSÓB ZBIERANIA I USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Sposób zbierania i usuwania odpadów zawierających azbest zależy od rodzaju odpadów i źródeł ich powstawania. Generalną zasadą przy tego typu rodzaju działalności jest maksymalne zabezpieczenie przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery. Można to osiągnąć przez utrzymywanie odpowiednich wymogów techniczno – organizacyjnych.

W tym celu zapewnić należy:

 • nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
 • demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;
 • odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
 • prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
 • zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Sposób rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych zawierających azbest został sprecyzowany w w/w rozporządzeniach (Dz.U z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. nr 162, poz. 1089). Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. W tym zakresie nowy Program wprowadza zmiany i przewiduje, że właściciel nieruchomości (budynków jednorodzinnych i gospodarczych) będzie mógł legalnie zdemontować wyroby zawierające azbest z terenu posesji bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicnyzmi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu oraz będą to prowadzić incydentalnie.


NABÓR WNIOSKÓW


Nabór wniosków na realizację zadania polegającego na wykonaniu – „Usługi demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych z terenu Gminy Łaskarzew” w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbywa się corocznie na przełomie grudnia i lutego.
Demontaż płyt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia będzie realizowane co rocznie po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę.
Ww. zadanie będzie wykonywane przez firmę wyłonioną przez tut. Urząd, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

O dokładnych terminach naboru wniosków oraz realizacji zadania, będziemy informowali w bieżących komunikatach w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Łaskarzew na www.laskarzew.pl


Załączniki:

 1. WNIOSEK o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu
 2. INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest

 

Informacja dotycząca dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest za rok 2018

 

Informacja dotycząca dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest za rok 2017

 

Informacja dotycząca dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest za rok 2016

 

Informacja dotycząca dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest za rok 2015

 

Informacja dotycząca dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest za rok 2014

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.