Logo Gmina Łaskarzew

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew


OGŁOSZENIE

Gmina Łaskarzew ogłasza nabór 70 beneficjentów ostatecznych, którzy w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” otrzymają: komputer (zestaw komputerowy), bezpłatny dostęp do Internetu, szkolenie z zakresu obsługi komputera.

Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 2. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 3. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emeryt.-rent. ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Beneficjenci muszą spełniać następujące warunki:

 1. Spełniać minimum jeden z warunków określonych w pkt 1-3.
 2. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Łaskarzew.
 3. Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Gminy Łaskarzew,  oraz na stronie internetowej www.laskarzew.pl.

Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Łaskarzew, rodzic lub opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego, dostarczając do dnia 05.09.2014 r.dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
 2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
 3. Oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (Załącznik nr 3),
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności - dot. osób niepełnosprawnych (kserokopia),
 5. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej  lub świadczeń rodzinnych (Załącznik nr 4 i 5),
 6. Oświadczenie o wysokości dochodów (Załącznik nr 6),
 7. Zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen z ostatniego semestru (Załącznik nr 7) - dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen pow. 4,5).

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w terminie od 04.08.2014 r. do 05.09.2014 r.  w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,  pokój nr 18.

O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.  

Dodatkowe informacje pod nr tel. 25/6845024 w.24

Wójt Gminy
/ - / Marian Janisiewicz

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o liczbie osób
Załącznik nr 4 - Orzeczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie z GOPS
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 7 - Zaświadczenie ze szkoły
 

Łaskarzew, dnia 31.07.2014 r.


 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew''

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuje, iż na mocy Uchwały Komisji Weryfikacyjnej z dnia 07.10.2014 r. do udziału w projekcie ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew’’ w ramach  Działania 8.3 POIG zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 1. Rosiak Małgorzata
 2. Misiak Aldona
 3. Gładysz Anna
 4. Błachnio Małgorzata
 5. Rybicka Agnieszka
 6. Ragus Marzena
 7. Cysek Anna
 8. Piłka Jolanta
 9. Tobiasz Katarzyna
 10. Szewczyk Joanna
 11. Paziewski Krzysztof
 12. Parol Krystyna
 13. Kondej Elżbieta
 14. Dębek Agnieszka
 15. Michalczyk Halina
 16. Gromuł Magdalena
 17. Zając Teresa
 18. Grudzień Beata
 19. Witkowska Ewa
 20. Wawer Jakub
 21. Olejnik Monika
 22. Grzegrzółka Anna
 23. Kucharska Mariola
 24. Sapiaska Juliia
 25. Dudek Aneta
 26. Pięta Ewa
 27. Sitek Izabela
 28. Pietryka Hanna
 29. Pytlarczyk Wioletta
 30. Tobiasz Jolanta
 31. Wolska Edyta
 32. Malinowski Janusz
 33. Guba Tomasz
 34. Rosiak Karolina
 35. Kołodziejek Renata
 36. Zarzycka Aneta
 37. Ściblak Agnieszka
 38. Paziewska Dorota
 39. Miłkowski Zygmunt
 40. Ukleja Sebastian
 41. Sergiel Wioletta
 42. Rutkowski Dominik
 43. Paziewska Monika
 44. Kałczyńska Ewa
 45. Kondej Jadwiga
 46. Klach Jerzy
 47. Suszek Barbara
 48. Jarzyna Teresa
 49. Ragus Alicja
 50. Olejnik Bogusława
 51. Wiśnioch Jolanta
 52. Gaworek Ewa
 53. Opieka Barbara
 54. Ragus Benedykt
 55. Paziewski Grzegorz
 56. Zięcina Marianna
 57. Płatek Wojciech
 58. Bogucka Alicja
 59. Robak Bożena
 60. Nowacińska Krystyna
 61. Cieślak Adam
 62. Kurowski Zbigniew
 63. Lewiński Krzysztof
 64. Wolski Roman
 65. Paśnik Mieczysław
 66. Rękawek Józefa
 67. Michalczyk Małgorzata
 68. Talarek Bożena
 69. Kander Barbara
 70. Mądry Jan

W chwili obecnej trwają procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń. Planowany termin przekazania sprzętu dla uczestników projektu oraz przeprowadzenia szkoleń: listopad-grudzień 2014 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 25 68 45 024 w. 24.

Łaskarzew, dnia 09.10.2014 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Janisiewicz

 


 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniu 03.12.2014 r. zakończono przekazywanie sprzętu i oprogramowania dla uczestników projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każdy z 70 beneficjentów ostatecznych otrzymał zestaw komputerowy składający się z komputera CZR Business 1150 wraz z zasilaczem i kompletem przewodów, wyposażonego w następujące oprogramowanie i akcesoria: oprogramowanie systemowe i antywirusowe Microsoft Windows 8.1 z możliwością downgrade’u do Windows 7 Professional, Rental Rights, G DATA Anti Virus, dodatkowy moduł kontroli rodzicielskiej, monitor, klawiaturę i mysz.

Ponadto od dnia 16.12.2014 r. wszyscy uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Celem realizacji projektu jest poprawy jakości warunków życia mieszkańców Gminy Łaskarzew. Dodatkowo upowszechnienie dostępu do sieci internetowej w oddziaływaniu długoterminowym może przełożyć się na podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców Gminy, rozwój gospodarczy, powstanie nowych miejsc pracy - szczególnie w branży usługowej oraz wzrost aktywności gospodarczej.

 


 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

W dniu 03.12.2014 r. Gmina Łaskarzew przekazała dla wszystkich szkół z terenu Gminy Łaskarzew, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie oraz Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 65 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 6 jednostkach podległych Wnioskodawcy – jako działania koordynacyjne.

Działania koordynacyjne są uzupełnieniem projektu i mają na celu zwiększyć jego efektywność. Komputery będą  mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu. Działania koordynacyjne poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole. Uzyskają szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań będzie stworzenie na terenie Gminy Łaskarzew punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców, co da możliwość np. poszukiwania ofert pracy, kształcenia zawodowego.

 


 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W dniach 15 – 18.12.2014 r. odbyły się szkolenia uczestników projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia odbywały się w szkolnych pracowniach komputerowych, do których został zakupiony sprzęt komputerowy w ramach projektu. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu, skutecznego wyszukiwania informacji, obsługi poczty  oraz innych umiejętności niezbędnych dla skutecznej edukacji przez Internet.
Podczas spotkania wszyscy uczestnicy na bieżąco wyjaśniali napotkane podczas użytkowania sprzętu problemy.
Na zakończenie spotkań każdy z uczestników otrzymał Certyfikat ukończenia szkolenia.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.