Logo Gmina Łaskarzew

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Informacje przygotowane zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 roku, poz. 755 z późn. zm.)

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

    Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uprawnione rodziny wielodzietne, oprócz nowego formularza wniosku muszą dołączyć stosowne oświadczenia oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do przyznania Karty.

    Z programu Karta Dużej Rodziny mogą skorzystać członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko się uczy w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

    Z programu mogą skorzystać także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny/o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Łaskarzew mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32. pokój nr 4 w dniach: poniedziałek – piątek: 7.45 – 15.45 ; kontakt: 25 684-68-14.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek wnioskodawca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych swoich oraz członków jego rodziny przez Urząd Gminy Łaskarzew na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny Wójt Gminy Łaskarzew wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie 9,21 zł.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana bezterminowo, a w przypadku dziecka w sposób następujący:
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (przy czym Karta jest ważna wraz z dokumentem  potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

    Nowa ustawa m.in. rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, wprowadziła darmowe wejścia do parków narodowych.

    Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach.

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.plZałączniki:
 1. WNIOSEK o wydanie Karty Dużej Rodziny
 2. WYKAZ dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
 3. WZÓR Karty Dużej Rodziny (awers)
 4. WZÓR Karty Dużej Rodziny (rewers)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.