17 listopada 2017. imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
  × strona główna
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łaskarzew
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska
Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.
W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZMIANY W PRZEPISACH – USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

Informacja dotycząca usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić:
 • po dokonaniu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości, jeżeli Wójt Gminy Łaskarzew nie wyraził sprzeciwu – w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łaskarzew, jeśli jest ono wymagane.

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Łaskarzewie zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin drzewa.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:
 1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
 1. użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
 2. spółdzielnię mieszkaniową;
 3. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
 4. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana.
 2. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości albo projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;
 3. Projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust.1 pkt.1-4 i 10, oraz w art. 52 ust. 1 pkt1,3, 7, 8,12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 6. Pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)


Załączniki:

ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

« powrót
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA